You are currently viewing 好評一則

好評一則

好評一則

多謝好評,你地既意見,可以日後其他客人供請的信心保證

收到你地既來信我好滿足,因為我既努力亦都沒有白費,每次去泰國,我都會一間一間廟咁去搵好既聖物,提高聖物既質素,絕不馬虎,不好的,我不會拿,多謝大家支持

 

a1 a2 a3 a4